EuroGo 2005

- home slosport

 

EuroGO 2005

Program INTERREG IIIA Italija-Slovenija,
Poseg 3.2.3. - Projekt EUROGO 2005

Krono vsem dolgoletnim naporom in prizadevanjem, ki so jih goriški športni krogi namenili čezmejnemu sodelovanju in posledično odpravljanju meje, je vsekakor predstavljal niz prireditev čezmejnega značaja, ki jih je ZSŠDI v letu 2005 priredilo v sklopu programov Interreg. Vrsta pobud je zaobjemala kar pet čezmejnih športnih prireditev, ki so bile vključene v program INTERREG IIIA Italija-Slovenija, Poseg 3.2.3. - Projekt EUROGO 2005. Te projekte finansirajo Evropska skupnost, Republika Italija in Dežela FJK.

Prošnji Združenja je Uprava Dežele FJK ugodila, tako da so že januarja 2005 stekle priprave za uresničitev zamisli, s katero je ZSŠDI želelo zabeležiti prvo obletnico padca meje. Napovedanih petih manifestacij se je udeležilo kar lepo število ljudi, pobude pa so naletele tudi na veliko odmevnost v javnih občilih. Kot je razvidno iz prejšnjih poglavij te publikacije, je bilo v minulih desetletjih na Goriškem kar precej obmejnih in čezmejnih športnih prireditev, s projektom EUROGO 2005 pa so ZSŠDI in včlanjena društva želela te pobude vključiti in povezati v enotno manifestacijo, ki bi s primerno zasnovo, predstavitvijo in izvedbo predstavljala kvaliteten skok. Obenem so pobudniki z uresničitvijo tega projekta želeli poudarili dejstvo, da so bile prav športne in rekreacijske dejavnosti tiste, ki so v marsičem pripomogle k premoščanju številnih ovir, ki jih je na Goriškem povzročila meja.

Ti stiki in prireditve so tudi nemalo prispevale k vzpostavljanju prijateljskih vezi ter ustvarjanju klime sožitja. Celoten projekt so prireditelji predstavili javnosti na tiskovni konferenci, ki je potekala 11.3.2005 v prostorih palače goriške Pokrajinske uprave. Projekt je zaobjel ožji predel Goriške in je pokrival območja v občinah Gorica, Sovodnje, Doberdob in Števerjan v Italiji, ter občinah Nova Gorica, Šempeter/Vrtojba, Miren/Kostanjevica in Brda v Sloveniji.

Projekt EUROGO 2005 je vseboval pet športno rekreacijskih pobud. Tri so bile promocionalno-rekreacijskega in naravovarstvenega značaja, ena je imela rahlo tekmovalen značaj, prva na sporedu pa je bila povsem tekmovalna.

Napovedane in uresničene so bile naslednje čezmejne pobude:

- Nedelja, 20. marca 2005. Organizacija prvega Pokrajinskega smučarskega prvenstva, na katerem so nastopili goriški smučarji ne glede na državno mejo. Tekmovanje se je odvijalo na smučiščih v Žlebeh na Nevejskem sedlu in se ga je udeležilo 222 smučark in smučarjev z obeh strani meje.

- Nedelja, 17. aprila 2005. Na sporedu je bil kajakaški spust po Vipavi od Renč (Slovenija) do Sovodenj (Italija). Kljub nenaklonjenemu vremenu se je veslaškega napora udeležilo 110 ljubiteljev rečnega čolnarjenja.

- Nedelja 8. maja 2005. Pohod Števerjan (IT) - Gonjače (SLO). Prireditve se je udeležilo več sto ljubiteljev narave in hoje po poteh in stezah Goriških Brd.

- Maj 2005: od 3. do 21. maja 2005 se je na nogometnem igrišču v Štandrežu odvijal turnir namenjen cicibanom. Na turnirju je sodelovalo 12 moštev z obeh strani meje.

- Nedelja 4. septembra 2005. Spust s kajaki, kanuji, gumenjaki in drugimi plovili od Solkana (SLO) do Podgore (I). Te odmevne prireditve se je udeležilo 251 ljubiteljev veslanja.

Poleg manifestativnih, tekmovalnih in rekreacijskih značilnosti, so pobudniki navedenih prireditev, zlasti še tistih rekreacijskega značaja, predvideli tudi možnost občasne ali stalne prisotnosti turistov. Osrednji del Goriške ima namreč omejeno število drugačnih priložnosti, ki bi jih lahko ponudil gostom od drugod. Izjemo predstavljajo naravne lepote, ki jih na Goriškem zares ne manjka. In prav v ta okvir spada ponudba športno-rekreacijskih dejavnosti, posebno še rečnega čolnarjenja, tako na Soči kot tudi na Vipavi.

S strokovnejšim in kvalitetnejšim pristopom, ki ga bodo nedvomno podprle tudi krajevne javne uprave in nasploh športno-rekreacijske organizacije z obeh strani meje, bo učinek povezovanja ob meji še vidnejši. Tak pristop bodo nedvomno pozdravili krajevni prebivalci in tudi občasni obiskovalci Goriške, ki bodo z zanimanjem sprejeli takšne oblike obmejnega in čezmejnega turizma. Slednji temelji na rekreacijsko-športnih dejavnostih in nasploh na preživljanju prostega časa. Z vključitvijo v programe Interrreg, v našem primeru v projekt EUROGO 2005, je dolgoletno delovanje na obmejnem goriškem prostoru zadobilo nove razsežnosti, učinki katerih pridobivajo na pomembnosti in vsestranski odmevnosti.

Posebno gre podčrtati, da:
V načrtovanje pobud so bila že predhodno vključena društva in organizacije z obeh strani meje;
Vse pobude so bile uresničene s skupnimi močmi; Pokroviteljstvo nad pobudami so prevzele krajevne uprave, ki so delno prispevale tudi s finančnega vidika;
Sodelovanje, ki je nastalo na podlagi tega projekta, bo nedvomno pripomoglo k vzpostavitvi tesnejših stikov med krajevnimi oblastmi, organizacijami, združenji in društvi; Sodelovanje se bo brez dvoma nadaljevalo tudi po zaključku finansiranja navedenih pobud; Območje, ki zadeva ta projekt, vključuje več partnerjev, tako na eni, kot tudi na drugi strani državne meje; Ne gre pozabiti niti, da je bil dosežen nemajhen čezmejni učinek, kajti: Omenjene pobude so nedvomno pripomogle k premagovanju pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih ovir ter razlik, ki jih je ustvarila meja, in prispevale k vsesplošnemu razvoju skupnih standardov; Vzpostavljanje in razvijanje čezmejnih stikov na raznih področjih; Izboljšanje pretoka informacij s stalnim obveščanjem med organizacijami, ki so pripravljale in izvedle načrtovane pobude; Možnost ponovitve načrtovanih pobud; Pobude so odprte vsemu obmejnemu prebivalstvu; Načrtovane prireditve bodo bržkone prispevale k vrednotenju kulturne, zgodovinske in umetniške dediščine obmejnega območja; Pobude bodo nedvomno pripomogle tudi k izboljšavi turistične ponudbe na Goriškem; Z ureditvijo nekaterih stalnih ponudb na področju turizma in prostega časa obstajajo tudi možnosti novih načinov zaposlovanja (izposoja čolnov, varstvo pri čolnarjenju, organizacija tečajev kajakaštva, vodenje skupin itd). Za vse omenjene pobude so bile tiskane dvojezične publikacije: zgibanke, prospekti ali bilteni.

V projekt je bila vključena slovenska narodna manjšina v Italiji, saj je bilo Združenje slovenskih športnih društev glavni nosilec tega projekta. K udeležbi na omenjene prireditve so poleg prebivalcev z obmejnega območja iz drugih krajev v Italiji in Sloveniji, bili vabljeni tudi pripadniki italijanske manjšine v Istri ter slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Z le-temi že doslej zelo tesno sodelujemo. Kar se tiče partnerjev, je bil naš glavni sodelavec pri tem projektu Športna zveza iz Nove Gorice, ki je k pobudam pritegnila še 5-6 športnih in rekreacijskih društev. Skupaj je torej sodelovalo kakih deset organizacij, združenj in društev z obeh strani meje.

Programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia, Intervento 3.2.3. - Progetto EUROGO 2005

A coronamento di molti anni di fatica e impegno che gli ambienti sportivi goriziani hanno dedicato alla cooperazione transfrontaliera e di conseguenza all'eliminazione del confine, e' stata organizzata una serie di manifestazioni a carattere transfrontaliero, proposta dallo ZSŠDI nel corso dell'anno 2005 all'interno dei programmi Interreg 2005. La serie di iniziative prevedeva ben cinque manifestazioni sportive nell'ambito del programma INTERREG IIIA Italia-Slovenia, Azione 3.2.3 - Progetto EUROGO. Questi progetti sono finanziati dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. L'amministrazione della regione FVG ha accolto la richiesta dell'Unione (ZSSDI) e quindi gia' a gennaio 2005 sono iniziati i primi preparativi per la realizzazione dell'iniziativa, con la quale lo ZSŠDI intendeva celebrare il prima anniversario della caduta del confine. Alle cinque manifestazioni ha partecipato un bel numero di persone e le iniziative hanno riscosso un grande successo anche tra i mezzi di comunicazione di massa. Dai capitoli precedenti di questa pubblicazione si evince che gia' da molti anni si tengono nella fascia confinaria dell'Isontino numerose manifestazioni sportive e ricreative, ma con il progetto EUROGO 2005 si e' riusciti a includere tutti questi eventi in un'unica manifestazione, che con un'adeguata progettazione, presentazione e una gestione accurata ha rappresentato un salto di qualita' nell'offerta sportiva goriziana. Contemporaneamente, con questo progetto si e' voluto sottolineare il fatto che proprio le attivita' sportive e ricreative sono state quelle che hanno in piu modi contribuito al superamento delle numerose barriere create a Gorizia dal confine di Stato. Questi eventi hanno anche fortemente contribuito alla creazione di saldi legami d'amicizia e di un clima di effettiva convivenza. Gli organizzatori hanno presentato alla collettivita' l'intero progetto in una conferenza stampa, che si e' svolta il giorno 11 marzo 2005 nelle sale dell'Amministrazione provinciale di Gorizia. Il progetto si svolgeva in un'area ristretta del Goriziano e riguardava i Comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo, Doberdo' del Lago e San Floriano del Collio in Italia, e i comuni di Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica e Brda in Slovenia.

Il progetto EUROGO 2005 si e' composto di cinque principali manifestazioni sportive. Tre sono state di tipo non competitivo e a tutela e preservazione dell'ambiente, una di carattere leggermente agonistico e infine una di carattere puramente agonistico.
Sono state quindi annunciate e successivamente realizzate le seguenti attivita' transfrontaliere:

- Domenica 20.3.2005. Sulle piste innevate di Sella Nevea si sono svolti i primi campionati provinciali transfrontalieri di sci dell'area isontina. All'appuntamento hanno preso parte piu di 200 sciatori e sciatrici da ambo le parti del confine.

- Domenica 17 aprile 2005. Si e' svolta la discesa del Vipacco con kayak e canoe da Renče (in Slovenia) fino a Savogna d'Isonzo (in Italia); l'evento ha visto la partecipazione di 110 amanti della pagaia.

- Domenica 8.5.2005. Marcia non competitiva Števerjan/San Floriano (IT)

- Gonjače (SLO). Alla manifestazione transfrontaliera hanno preso parte alcune centinaia di podisti da ambo le parti del confine.

- Maggio 2005. Dal 2 ali 21 maggio del 2005 si e' svolto il torneo di calcio (cat. Pulcini) della durata di tre settimane. Al torneo hanno aderito 12 squadre della Provincia di Gorizia e delle vicine localita' della Slovenia. Le partite si sono giocate sul campo sportivo della Societa' sportiva Juventina di Sant'Andrea presso Gorizia.

- Domenica 4.9.2005. Regata in kajak sull'Isonzo da Solkan/Salcano (SLO) fino a Piedimonte (ITA).

Oltre al carattere celebrativo, sportivo e ricreativo, gli organizzatori delle manifestazioni sopra esposte, in particolar modo di quelle di carattere ricreativo, hanno previsto anche la discreta possibilita' di catalizzare diverse presenze turistiche. Il cuore dell'Isontino, infatti, non ha molte altre caratteristiche da offrire ai visitatori e ai turisti. L'eccezione e' rappresentata dalle bellezze naturali, di cui Gorizia non e' affatto avara. E proprio in questo contesto si inserisce l'offerta di eventi sportivo-ricreativi, come la possibilita' di poter scendere con il kayak e la canoa sull'Isonzo e sul Vipacco.

Affrontando la questione con un approccio piu tecnico e qualitativo, soprattutto con il sostegno delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sportivo-ricreative da entrambi i lati del confine, l'effetto di raccordo e di incontro sul confine sara' tanto piu visibile. Questa modalita' di approccio sara' indubbiamente accolta in maniera positiva dagli abitanti del luogo, ma anche dai visitatori occasionali del Goriziano. Le forme di turismo frontaliero e transfrontaliero qui descritte, che si basano su eventi sportivo-ricreativi e di gestione del tempo libero, saranno senza dubbio accolte con interesse specialmente dai turisti. Con l'inserimento nei programmi Interreg, e nel nostro caso specifico nel progetto EUROGO 2005, l'attivita' sul territorio goriziano di confine ha raggiunto nuove finalita', i cui risultati acquisiscono indubbiamente valenze molteplici. In modo particolare e' necessario sottolineare che:

Nella progettazione e nelle fasi di preparazione delle iniziative sono state incluse societa' e associazioni sportive da ambo le parti del confine di Stato; Tutte le iniziative sono state realizzate con forze congiunte italiane e slovene; Le iniziative sono state patrocinate dalle Amministrazioni pubbliche, che hanno partecipato anche con dei finanziamenti parziali; La collaborazione sorta da questo progetto, sicuramente contribuira' a creare stretti rapporti tra le Amministrazioni pubbliche locali, le organizzazioni, le associazioni ed i circoli sportivi; La cooperazione continuera' indubbiamente anche dopo la conclusione del finanziamento delle iniziative elencate; L'area interessata da questo progetto raggruppa piu partner, sia da una che dall'altra parte del confine.

Non va inoltre dimenticato che e' stato raggiunto anche un determinato effetto transfrontaliero, in quanto: Le iniziative citate hanno indubbiamente contribuito al superamento di specifiche barriere giuridiche, amministrative, linguistiche e culturali create dal confine, nonche' contribuito allo sviluppo di standard comuni; Creazione e sviluppo di reti transfrontaliere in diversi ambiti; Miglioramento del flusso delle informazioni attraverso la regolarita' degli scambi tra le strutture coinvolte nella predisposizione ed nell'esecuzione dei progetti; Riproducibilita' del progetto; Fruibilita' da parte di un'utenza transfrontaliera; Le attivita' progettate contribuiranno indubbiamente alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio a cavallo del confine; Le iniziative sosterranno certamente anche il miglioramento dell'offerta turistica nel Goriziano e l'incremento delle presenze turistiche; Attraverso la riqualificazione di alcune offerte fisse nel settore turistico e ricreativo, esistono anche possibilita' di creare nuove occupazioni (noleggio natanti, servizio di sorveglianza, organizzazione di corsi di canottaggio, ecc); Per tutte le manifestazioni succitate sono stati stampati depliant, pieghevoli e altre pubblicazioni in forma bilingue.

Nel progetto e' stata coinvolta la minoranza etnica slovena in Italia, in quanto il promotore del progetto e' l'Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Sono stati invitati a partecipare alle iniziative sopra menzionate non solo gli abitanti del territorio transfrontaliero e i residenti in altre localita' in Italia e in Slovenia, ma anche gli appartenenti alla minoranza italiana in Istria e alla minoranza slovena nella Carniola austriaca. Con essi infatti collaboriamo gia' da tempo in modo continuativo. Per quanto riguarda i partner, il nostro principale collaboratore in questo progetto e' stata l'unione sportiva Športna zveza di Nova Gorica (il CONI sloveno), che ha a sua volta radunato attorno a se' altri 5 o 6 circoli sportivi e ricreativi sloveni.

 

Interreg IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia Poseg/Azione 3.2.3 - EUROGO